Публично предлагане на емисия акции на СИН КАРС ИНДЪСТРИ


Обслужващ инвестиционен посредник:

beam

Производителят на спортни и състезателни автомобили, и електромобили, СИН КАРС Индъстри подаде документ за допускане на емисия права на "Пазар за растеж на МСП" (BEAM) на Българската фондова борса. СИН КАРС Индъстри ще предложи до 13 695 779 акции с номинал 1,14 лв. всяка. Съгласно правилата, документите се одобряват от „Комитет по управление на пазар BЕAM към БФБ“. Минимумът за успешно предлагане е предвиден да бъде 2 500 000 записани нови акции.
Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от "Българска фондова борса" АД пазар или на организирания от "Българска фондова борса" АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.ЗА КОМПАНИЯТА

"СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД e компанията, създала първия български спортен и състезателен автомобил SIN R1. Автомобилът и днес продължава да участва в GT4 шампионати в цял свявт. От 2016 г. компанията разполага с европейско одобрение за производител на автомобили.

 • GT4 хомологация на SIN R1
 • Продажби в Европа, Австралия и САЩ
 • Собствен R&D център
 • N1 хомологация на електромобилите L CITY
 • Първи продажби на L CITY

ЗА L CITY

Натрупаният опит беше пренесен в създаването на по-масов продукт. През 2018г. компанията пое в нова посока с производството на мултифункционалната градска платформа L CITY, насочена към разширяващия се пазарен дял на електромобили и опазването на околната среда.
След успешно приключен процес по хомологация в категория N1, вече са реализирани първите продажби на L CITY.

 • N1 хомологация на електромобилите L CITY
 • Първи продажби на L CITY
 • Поръчки за над 10 бр. електромобили

Интелектуалната собственост, ноу-хау и ДМА за създаване на автомобили и електромобили

Привлечени акционери

Приходи от продажба на електромобили L CITY през 2022 г.

само за холандския пазар

към 2030 г.

към 2030 г.


ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ


1,14 левa

13 695 779

17.10.2022
ПОКУПКА НА ПРАВА НА
СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД?


Преди да пристъпите към купуване на акции, трябва да имате сключен договор с лицензиран Инвестиционен посредник, каквито също са и всички търговски банки в България. Ако сте клиент на дадена банка е необходимо да се свържете с отдел „Инвестиционно банкиране“, да подпишете договор и да направите пазарна поръчка за покупка на права.


За въпроси се свържете със Син Карс - Моника Петрова, тел.: 0892 281 219

Избраният инвестиционен посредник ще ви инструктира относно превода на средства, които желаете да инвестирате. Те могат да бъдат осигурени:

• Преведени по банков път по сметка на инвестиционния посредник

• В брой, в офис на инвестиционния посредник

Избраният инвестиционен посредник ще ви насочи как да направите покупката или ще я извърши вместо вас.Процедура за покупка на права онлайн

За да купите акции на "Син Карс Индъстри" АД чрез ELANA Online:

1. Влезте в ELANA Online със своите данни (Вашите данни за вход получавате, след като сте
сключили договор с ЕЛАНА Трейдинг)
2. Изберете платформата за търговия на БФБ:
- ELANA BG Trader Mobile (за всички устройства и операционни системи)
- ELANA BG Trader (през Internet Explorer)
3. Натиснете бутон "НОВА ПОРЪЧКА"
4. В търсачката изпишете "Син Карс" или „SIN1“
5. Вид поръчка: "Пазарна"
6. Брой – изпишете броя акции, който желаете да купите
7. Валидност – GTC (Good Till Cancelled - до отмяна)
8. Ограничение за търговия – "Без ограничение"
9. Селектирайте "Декларирам обстоятелствата, посочени тук"
10. Натиснете бутон "КУПИ"НА ФОКУС"Син Карс Индъстри" търси до 15,6 млн. лева в увеличение на капитала


„Син Карс“ мести производството на електромобили


Процедурата по увеличението на капитала на „Син Карс Индъстри“ АД започва

Знаете ли...

Какви права имам като акционер в СИН КАРС?
 • Да получавам информация за състоянието на компанията.
 • Да гласувам в Общото събрание на акционерите, което контролира развитието на компанията, избира ръководството ѝ и разпределя печалбата.
 • Имам право да получа част от печалбата на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД, в случай че компанията реализира такава и я разпредели под формата на дивидент.
 • Имам равни права с всички останали акционери-съсобственици в компанията, ако тя придобие или се слее с друга компания, бъде придобита или привлече допълнително финансиране.

Знаете ли...

Какви разходи имам като акционер в СИН КАРС?
 • Не плащам данъци за притежаване на акции.
 • Няма да платя данъци, когато продам акциите си с печалба на Българска фондова борса.
 • Няма да ми се начисляват никакви месечни такси за акциите от ваучера. В случай че си купя допълнително акции, ще ми се начислява символична месечна такса за съхранение на акциите в размер на 0,1% на годишна база върху пазарната им стойност.
 • Ако имам само доходи от трудова дейност, не е необходимо да подавам годишна данъчна декларация за доходи от дивиденти или печалба от продажбата на акции.
 • Когато държа акциите си при инвестиционния посредник, без да ги продавам, ще ми се начисли символична месечна такса за съхранението им в размер на 0,1% на годишна база върху пазарната им стойност.
 • Когато реша да купя още акции на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД или да продам съществуващите, дължа комисиона на инвестиционния посредник, която е малък процент от стойността на сделката - 0,6% от сумата, минимум 3,00 лв.


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО


ЕмитентСИН КАРС ИНДЪСТРИ АД
Борсов код (права)SIN2
ISIN код (права)BG4000007220
Регистриран капитал 20 543 669 лв.
Обем на предлагането 13 695 779 броя нови акции
Номинална стойност 1 лев на акция
Емисионна стойност1,14 лев на акция
ВалутаBGN
Праг за успех на предлагането2 500 000 броя нови акции
ПазарBEAM пазар на Българска Фондова Борса
Процедура на продажба Търговия с права
Съотношение права към акцииНеобходими са 3 права за записване на 2 акции
Начална дата за търговия на правата17.10.2022 г.
Обслужващ инвестиционен посредникЮГ Маркет АД
Дивидентна политика Дивиденти се разпределят въз основа на решение на
Общото събрание на акционерите при спазване на
условията за това, предвидени в действащото
законодателство и Устава на Емитента и при наличие на
работен капитал, достaтъчен за осъществяване на
дейността на дружеството. Дружеството заплаща
дивидента на Акционерите в срок до 90 дни от датата на
съответното решение на Общото събрание за
разпределянето му. Общото събрание приема решение за
разпределение на частта от печалбата на дружеството,
подлежаща на разпределение като дивиденти. Правото
да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като такива с право на дивидент на
14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите,
на което е приет годишният финансов отчет и е взето
решение за разпределение на печалбата. Дружеството
осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-
дневен срок от провеждането на Общото събрание на
акционерите, на което е гласуван дивидентът.
Изплащането на дивидента се извършва със съдействието
на Централния депозитар, като разходите по изплащането
му са за сметка на дружеството.
Инвеститорите следва да обърнат внимание, че нито
съгласно учредителните актове или други актове или
документи с обвързваща сила за Дружеството, е поето
задължение от страна на дружеството да разпределя
задължително дивиденти (т.е. Акциите не съдържат право
на гарантиран дивидент) или по друг начин да гарантира
определена доходност за притежателите на акции.

ГРАФИК НА ПРЕДЛАГАНЕТО


Начална дата за търговия на правата17.10.2022 г.
Крайна дата за търговия на правата28.10.2022 г.
Начална дата за прехвърляне на права17.10.2022 г.
Крайна дата за прехвърляне на права1.11.2022 г.
Дата на аукциона за продажба на неупражнени права3.11.2022 г.
Начална дата за записване на акции от увеличението17.10.2022 г.
Крайна дата за записване на акции от увеличението16.11.2022 г.                                                                                         

Ключови финансови показатели на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД:


Показатели (в хил. лв.) 2018201920202021Q2 2022
Приходи от продажби 11832511 215281
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) 13173-184-232
Собствен капитал 5118 07318 63920 45520 223
Нетна печалба -2866--
Източник: Одитирани ГФО на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

Документи


Презентация за инвеститори

Брошура на електромобила

Инвестиционен профил

Съобщение за ППП на акции


Документ за допускане

Продуктова гама

Съкратена финансова информация

Използване на набраните средства

Динамика на пазара на автомобили в Европа през 2021 и 2022 г.

Искате да ви известяваме за последните новини?

Постоянна поддръжкаЛесно анулиранеБез риск