Публично предлагане на емисия акции на СИН КАРС ИНДЪСТРИ


Мениджър на предлагането:

beam

Производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили СИН КАРС Индъстри подаде заявка за регистрация на сегмента "Пазар за растеж на МСП" (BEAM) на Българската фондова борса. Това е втората компания от иновативен сектор, която желае да придобие публичен статут на новия пазар BEAM. СИН КАРС Индъстри ще предложи до 2 млн. акции с номинал 1 лв. всяка, като предлагането се очаква да се проведе на 1 юни 2021 г. Съгласно правилата, документите се одобряват от „Комитет по управление на пазар BЕAM към БФБ“. Минимумът за успешно предлагане е предвиден да бъде 250 000 записани нови акции. Мениджър на емисията е ЕЛАНА Трейдинг.ЗА КОМПАНИЯТА

"СИН КАРС ИНДЪСТРИ" АД e компанията, създала първия български спортен и състезателен автомобил SIN R1. Автомобилът участва в GT4 шампионати в световен мащаб. През 2016 г. компанията получи европейско одобрение за производител на автомобили.

 • GT4 хомологация на SIN R1
 • Продажби в Европа, Австралия и САЩ
 • Собствен R&D център

ЗА L CITY

Натрупаният опит беше пренесен в създаването на по-масов продукт. През 2018г. компанията пое в нова посока с производството на мултифункционалната градска платформа L CITY, насочена към разширяващия се пазарен дял на електромобили и опазването на околната среда.

Интелектуалната собственост, ноу-хау и ДМА за създаване на автомобили и електромобили

Привлечена инвестиция от частен инвеститор

Приходи от разработка на електромобил за френска компания


ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ


1 лев

2 000 000

01.06.2021
КАК ДА КУПЯ АКЦИИ НА
СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД?


Преди да пристъпите към купуване на акции, трябва да имате договор с ЕЛАНА Трейдинг. Изберете най-удобния за Вас вариант за подписване на договор:
Онлайн
• В инвестиционен център ЕЛАНА
Научи повече

Внасяне на средства в сметка за търговия при ЕЛАНА Трейдинг се извършва:
• онлайн, чрез виртуален ПОС Терминал
• по банков път
• в инвестиционен център ЕЛАНА

Научи повече

Изберете удобния за Вас вариант за купуването на акции:
• онлайн, чрез инвестиционен хъб ELANA Online
• в инвестиционен център ЕЛАНА
• по телефон
02/81 000 25; 02/ 81 000 26
Научи повече


Процедура за покупка на акции онлайн

За да купите акции на "Син Карс Индъстри" АД чрез ELANA Online:

1. Влезте в ELANA Online със своите данни (Вашите данни за вход получавате, след като сте
сключили договор с ЕЛАНА Трейдинг)
2. Изберете платформата за търговия на БФБ:
- ELANA BG Trader Mobile (за всички устройства и операционни системи)
- ELANA BG Trader (през Internet Explorer)
3. Натиснете бутон "НОВА ПОРЪЧКА"
4. В търсачката изпишете "Син Карс" или „SIN1“
5. Вид поръчка: "Пазарна"
6. Брой – изпишете броя акции, който желаете да купите
7. Валидност – GTC (Good Till Cancelled - до отмяна)
8. Ограничение за търговия – "Без ограничение"
9. Селектирайте "Декларирам обстоятелствата, посочени тук"
10. Натиснете бутон "КУПИ"НА ФОКУСБорсовата пролет идва

Знаете ли...

Какви права имам като акционер в СИН КАРС?
 • Да получавам информация за състоянието на компанията.
 • Да гласувам в Общото събрание на акционерите, което контролира развитието на компанията, избира ръководството ѝ и разпределя печалбата.
 • Имам право да получа част от печалбата на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД, в случай че компанията реализира такава и я разпредели под формата на дивидент.
 • Имам равни права с всички останали акционери-съсобственици в компанията, ако тя придобие или се слее с друга компания, бъде придобита или привлече допълнително финансиране.

Знаете ли...

Какви разходи имам като акционер в СИН КАРС?
 • Не плащам данъци за притежаване на акции.
 • Няма да платя данъци, когато продам акциите си с печалба на Българска фондова борса.
 • Няма да ми се начисляват никакви месечни такси за акциите от ваучера. В случай че си купя допълнително акции, ще ми се начислява символична месечна такса за съхранение на акциите в размер на 0,1% на годишна база върху пазарната им стойност.
 • Ако имам само доходи от трудова дейност, не е необходимо да подавам годишна данъчна декларация за доходи от дивиденти или печалба от продажбата на акции.
 • Когато държа акциите си при инвестиционния посредник, без да ги продавам, ще ми се начисли символична месечна такса за съхранението им в размер на 0,1% на годишна база върху пазарната им стойност.
 • Когато реша да купя още акции на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД или да продам съществуващите, дължа комисиона на инвестиционния посредник, която е малък процент от стойността на сделката - 0,6% от сумата, минимум 3,00 лв.


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО


ЕмитентСИН КАРС ИНДЪСТРИ АД
Борсов код SIN1
ISIN код BG1500001216
Регистриран капитал 18 543 669 лв.
Обем на предлагането 2 000 000 броя нови акции
Номинална стойност 1 лев на акция
Минимална цена на предлагането 1 лев на акция
ВалутаBGN
ПазарBEAM пазар на Българска Фондова Борса
Старт на търговията на БФБ 01.06.2021г.
Процедура на продажба IPO аукцион на БФБ
Мениджър на предлагането ЕЛАНА Трейдинг
Дивидентна политика Дивиденти се разпределят въз основа на решение на
Общото събрание на акционерите при спазване на
условията за това, предвидени в действащото
законодателство и Устава на Емитента и при наличие на
работен капитал, достaтъчен за осъществяване на
дейността на дружеството. Дружеството заплаща
дивидента на Акционерите в срок до 90 дни от датата на
съответното решение на Общото събрание за
разпределянето му. Общото събрание приема решение за
разпределение на частта от печалбата на дружеството,
подлежаща на разпределение като дивиденти. Правото
да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на
Централния депозитар като такива с право на дивидент на
14-ия ден след деня на Общото събрание на акционерите,
на което е приет годишният финансов отчет и е взето
решение за разпределение на печалбата. Дружеството
осигурява изплащането на гласувания дивидент в 90-
дневен срок от провеждането на Общото събрание на
акционерите, на което е гласуван дивидентът.
Изплащането на дивидента се извършва със съдействието
на Централния депозитар, като разходите по изплащането
му са за сметка на дружеството.
Инвеститорите следва да обърнат внимание, че нито
съгласно учредителните актове или други актове или
документи с обвързваща сила за Дружеството, е поето
задължение от страна на дружеството да разпределя
задължително дивиденти (т.е. Акциите не съдържат право
на гарантиран дивидент) или по друг начин да гарантира
определена доходност за притежателите на акции.

Ключови финансови показатели на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД:


Показатели (в хил. лв.) 201820192020
Приходи от продажби 1183251
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) 13173
Собствен капитал 5118 07318 639
Нетна печалба 2866
Източник: Одитирани ГФО на СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

Документи


Презентация за инвеститори

Брошура

Често задавани въпроси

Инвестиционен профил


Admission document IPO-signed-final

Приложение 1 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry – описание на осн.дейности_11.05.2021

Приложение 2 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация

Приложение 3 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_роботи и клетки_11.05.2021

Приложение 4 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_служители

Приложение 5 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry_финансова информация_11.05.2021

Приложение 7 Обяснение за дейността по фирми от групата СИН КАРС_11.05.2021

Приложение 8 към Документа за допускане до търговия BEAM SIN CARS Industry - Информaция за мениджърския екип_13 05 2021

Приложение 9 Одитиран отчет 2020

Приложение 10 Устав СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД 04.2021_ 5членен състав на СД

Приложение 11 към Документа за допускане до търговия-Нов Устав

Приложение 12 към Документа за допускане до търговия – Протокол ОС2

Искате да ви известяваме за последните новини?

Постоянна поддръжкаЛесно анулиранеБез риск